Tema Subtema
Models de sistemes dinàmics


Tipus de models. Analogies entre sistemes. Sistemes mecànics 1D. Sistemes hidràulics. Sistemes tèrmics. Sistemes mixtes. Linealització de sistemes no lineals.

Anàlisi de la resposta de sistemes dinàmics. Sistemes lineals de segon ordre. Anàlisi d'estabilitat de Lyapunov de sistemes no lineals. Sistemes amb cicle límit
Disseny de controladors digitals de sistemes lineals mostrejats Funció de transferència de sistemes mostrejats. Controladors de temps discret.