Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 2 4
Sessió Magistral
A2
EI7
EI8
25 37 62
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
EI7
EI8
B3
12 21 33
Pràctiques a laboratoris
A2
EI7
EI8
12 22 34
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de preguntes curtes
A2
EI7
EI8
4 4 8
Proves mixtes
A2
EI7
EI8
4 4 8
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat