Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A2
EI7
EI8
Exàmens escrits 65%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
EI7
EI8
B3
Problemes a presentar individualment 15%
Pràctiques a laboratoris
A2
EI7
EI8
Memòries de pràctiques 20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La mitja de les notes dels exàmens escrits han de ser igual o superior a 4.5. De igual manera per a les pràctiques.