Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Capacitat per concebre i desenvolupar sistemes o arquitectures informàtiques centralitzades o distribuïdes integrant hardware, software i xarxes.
 A7 Capacitat per definir, avaluar i seleccionar plataformes hardware i software per al desenvolupament i l’execució de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 CM10 Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes operatius i disseny i implementació d'aplicacions basades en els seus serveis.
 CM14 Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i les tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real.
Tipus B Codi Competències Transversals
 CT5 Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses.
Tipus C Codi Competències Nuclears