Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.
 A7 Comprèn el funcionament d’un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.
 CM10 Comprèn el funcionament d’un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.
Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.
Comprèn la necessitat d’establir interfícies estàndards entre els diferents nivells d’un sistema operatiu.
 CM14 Dissenya aplicacions concurrents i paral·leles amb sincronisme, a partir de les funcionalitats que ofereixen els sistemes operatius.
Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 CT5 Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques
Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada
Elabora un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge