Assignatures que en continuen el temari
ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS/17234113


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS DE COMPUTADORS/17234002
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I/17234001
PROGRAMACIÓ/17234114