Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació dels professors i de l'assignatura (continguts, metodologies, resultats d'aprenentatge, competències, material bibliogràfic i recomanacions generals. Lligams amb d'altres).
Sessió Magistral Classes teòriques impartides pel professor. Es presenten els conceptes i es mostra la seva aplicació amb exemples.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Classes pràctiques als laboratoris, on els estudiants hauran de resoldre de forma individual uns exercicis a l'ordinador usant el llenguatge Java i l'entorn Eclipse.
D'aquestes classes sorgiran les pràctiques a realitzar com a treball personal de l'alumne.
Atenció personalitzada Consultes realitzades al despatx del professor en l'horari pre-establert o hores concertades.