Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
CM6
CM7
CM8
Es demanaran diverses pràctiques a resoldre individualment o en equip. Per a poder superar l'assignatura caldrà entregar totes les pràctiques i obtenir una nota mitjana de 5. 40%
Proves de desenvolupament
CM6
CM7
CM8
Es faran dues proves durant el curs. Per a poder superar l'assignatura caldrà haver fet les dues proves, obtenir una nota mitjana de 5 i un 4 en la segona prova. 60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En el cas de que l'alumne no superi l'avaluació en 1ª convocatòria disposa de mecanismes per a recuperar la/les parts pendents:

  • La recuperació de la part de proves escrites es fa mitjançant un examen escrit (60%)
  • La recuperació de pràctiques es fa amb l'entrega de les pràctiques pendents (40%).

Durant els exàmens no es podrà fer ús de cap dispositiu de comunicació i transmissió de dades. El no compliment d'aquest punt suposa automàticament la no superació de l'examen.