Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 RT6 Tria una arquitectura adequada en funció de l'àmbit d'aplicació i els seus avantatges i desavantatges
 RT7 Implementa una aplicació complexa client / servidor utilitzant sockets
 TEL6 Comprèn el funcionament del model publicació-subscripció
Comprèn el funcionament dels servidors web
Comprèn el funcionament de les aplicacions basades en serveis web
Comprèn el funcionament dels diferents models P2P
Comprèn el funcionament de les aplicacions basades en cloud computing
Comprèn el funcionament i la utilitat de les xarxes ad hoc
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge