Tema Subtema
1. Arquitectura client/servidor 1.1 Fonaments de l’arquitectura client/servidor.
1.2 Programació de sockets amb Java.
1.3 Model multicapa.
1.4 Proxies i memòries cau.
1.5 Servidors web.
1.6 Model d’esdeveniments i subscripció/publicació.
2. Arquitectura orientada a serveis 2.1 Fonaments de l’arquitectura orientada a serveis.
2.2 Invocació remota de mètodes.
2.3 Serveis web SOAP.
2.4 Serveis web REST.
3. Arquitectures avançades 3.1 Arquitectura peer-to-peer.
3.2 Cloud computing.
3.3 Xarxes ad hoc.