Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 1 2
Sessió Magistral
RT6
TEL6
25 30 55
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
RT7
TEL6
30 55 85
Atenció personalitzada
0 0 0
 
Proves objectives de preguntes curtes
RT6
TEL6
4 4 8
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat