Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
RT7
TEL6
Realització d'una sèrie de pràctiques relacionades amb els continguts de l'assignatura. 50%
Proves objectives de preguntes curtes
RT6
TEL6
Realització de proves per avaluar el grau d'assoliment dels continguts teòrics de l'assignatura 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació de la segona convocatòria es realitzarà mitjançant un examen de preguntes curtes (50% de la nota final) i l'entrega de una sèrie de pràctiques relacionades amb els continguts de l'assignatura (50% de la nota final). Cal tenir en compte que la nota màxima que es pot obtenir a les activitats pràctiques entregades en segona convocatòria és un 8 sobre 10.