Tipus A Codi Competències Específiques
 FBA1 Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en la informàtica.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears