Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 FBA1 Analitza una situació des del punt de vista de la inferència estadística
Aplica els fonaments de la teoria de cues a la informàtica
Calcula els paràmetres estadístics descriptius d'una població
Comprèn les bases de la inferència estadística
Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial i de Poisson
Comprèn els fonaments de la teoria de cues
Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d'una població
Coneix les situacions modelades per processos estocàstics
Domina el teorema central del límit
Utilitza les tècniques de processos estocàstics en problemes concrets
Utilitza les tècniques de regressió
Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge