Tema Subtema
Estadística Descriptiva Tipus de dades, gràfics de representació de dades i mesures de centralització i de dispersió
Distribucions de Probabilitat Experiments aleatoris, espai mostral i probabilitat. Models discrets i models continus més comuns. Teorema del límit central.
Processos Estocàstics Cadenes de Markov. Matriu de transició i probabilitats estacionàries.
Teoria de cues Estudi dels models de cues fonamentals. Aplicacions a la informàtica.
Estimació Matemàtica Estimació puntual i per intervals.
Fonaments de test d'hipòtesis Tests d'hipòtesis paramètriques.
Tests de bondat d'ajustament.
Regressió Lineal