Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
FBA1
1 0 1
Sessió Magistral
FBA1
23 46 69
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
FBA1
13 15 28
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
FBA1
13 22 35
Atenció personalitzada
3 0 3
 
Proves pràctiques
FBA1
1 7 8
Proves objectives de preguntes curtes
FBA1
6 0 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat