Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Es farà la presentació de l'assignatura i es descriurà el desenvolupament de les classes, així com l'avaluació de l'assignatura.
També es motivarà la necesitat de coneixements estadístics en informàtica
Sessió Magistral Transferència dels coneixements teòrics bàsics de l'assignatura. Els alumnes podran prendre notes de les explicacions fetes a la pissarra, a través de transparències i/o canó de video.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Formulació, anàlisi, resolució i debat de problemes o exercicis relacionats amb la temàtica de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es faran problemes a classe amb participació activa dels estudiants
Atenció personalitzada El professor resta a disposició dels alumnes que precisin d'una atenció personalitzada.
Les hores de consulta es publicaran en l'espai moodle de l'assignatura.
També es pot contactar per e-mail.