Descripció
El professor resta a disposició dels alumnes que precisin d'una atenció personalitzada. Les hores de consulta es publicaran en l'espai moodle de l'assignatura. També es pot contactar per e-mail.