Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
FBA1
S'avalua el treball realitzat al laboratori i la metodologia desenvolupada i conclusions d'una pràctica individual realitzada amb el paquet estadístic que s'indiqui a principis de curs. 25%
Proves objectives de preguntes curtes
FBA1
Proves individuals parcials mitjançant preguntes curtes amb solució tipus test i / o problemes de desenvolupament sobre els continguts proporcionats fins al moment. Es faran 3 proves durant el curs 75%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Consistirà en una prova escrita amb un pes del 100% de la nota.

Als alumnes que han realitzat les proves pràctiques durant el curs actual, se'ls posarà nota més alta entre les dues opcions següents:

- 100% nota de la segona convocatòria

- 75% nota de la segona convocatòria i 25% nota de les proves pràctiques

En totes les proves d'avaluació queda totalment prohibit l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant