Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ANÀLISI MATEMÀTICA I/17264005