Tipus A Codi Competències Específiques
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú