Tipus A Codi Competències Específiques
 A9 Capacitat per aplicar mètodes matemàtics, estadístics i d'intel·ligència artificial per modelitzar, dissenyar i desenvolupar aplicacions, serveis, sistemes intel·ligents i sistemes basats en el coneixement.
Tipus B Codi Competències Transversals
  CT1 Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua estrangera.
 CT2 Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
 CT4 Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
Tipus C Codi Competències Nuclears