Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A9 Representa coneixement aproximat i aplica mecanismes d'inferència sobre ell per resoldre problemes complexos.
Entén la complexitat inherent als algoritmes de planificació automàtica i l'evolució històrica de les diferents tècniques proposades en aquest camp.
Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de problemes específics.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
  CT1 Gestiona i comunica informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua estrangera.
 CT2 Formula valoracions a partir de la gestió i l'ús eficient de la informació.
 CT4 Treballa en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge