Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 1.5 2.5
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A9
CT1
CT2
CT4
10 15 25
Sessió Magistral
T9
14 24.5 38.5
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de preguntes curtes
A9
4 4 8
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat