Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Sessions de desenvolupament pràctic dels continguts, consistents en implementar els algorismes i mètodes estudiats.
Sessió Magistral Presentació i explicació dels continguts amb suport multimèdia.
Atenció personalitzada Els professors tindran un horari de consultes per atendre els dubtes dels estudiants, referents a qualsevol de les activitats del curs.
Si es creu adient, es dedicarà alguna de les hores de classe a atenció personalitzada.