Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A9
CT1
CT2
CT4
Exercicis pràctics sobre els temes del curs. 40%
Proves objectives de preguntes curtes
A9
Preguntes i exercicis sobre els continguts del curs.
Caldrà superar 2 examens
60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Les proves que no es superin en primera convocatòria, es repetiran en segona convocatòria.

Durant els exàmens no es podrà fer ús de cap dispositiu de comunicació i transmissió de dades. El no compliment d'aquest punt suposa automàticament la no superació de l'examen.