Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l’assignatura de forma interactiva i participativa introduint elements d’analisi reflexió.
Atenció personalitzada A petició de l'alumne de dubtes no resolts a l'aula.
Seminaris Plantejament,anàlisi i discussió d'un tema monogràfic directament relacionat amb els continguts de la sessió magistral. Es desenvoluparà amb suport audiovisual i supòsits pràctics.