Assignatures que en continuen el temari
INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL/18204101
RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA/18204006
SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA/18204213

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA/18204004
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ/18204001

 
Altres comentaris
Escriure correctament. Desplegar un mínim de vocabulari que es correspongui a l'exigència dels estudis universitaris, i fer-lo servir de manera comprensible. Mostrar els trets mínims del saber estar que demana la convivència i fer-se càrrec tant dels encerts com dels errors.