Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques, física, química i biologia a l'enologia
 A2 Aplicar de manera integrada coneixements bàsics a nivell molecular, cel · lular i metabòlic en microorganismes així com en plantes
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears