Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes, així com la seva diversitat i evolució
Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels sistemes biològics
Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures
Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius i comprendre les lleis de l'herència
Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió
 A2 Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes, així com la seva diversitat i evolució
Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels sistemes biològics
Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius i comprendre les lleis de l'herència
Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió
Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge