Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Comentar com serà el desenvolupament de l'assignatura, les metodologies, els continguts, el sistema d'avaluació i les fonts d'informació.
Sessió Magistral Explicar els continguts dels diversos temes
Pràctiques a laboratoris Pràctiques de laboratori de Biologia Cel.lular per grups de 2
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Problemes de Genètica, a resoldre en grups de 3
Atenció personalitzada Atenció individualitzada de l'alumnat sobre aspectes o dubtes sorgits durant el curs