Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
A1
A2
Assistència oblig. (màx 2 faltes, si no prova addicional).
Examen l'últim dia de Pràctiques.
10
Proves objectives de preguntes curtes
A1
A2
2 proves de Biologia Cel.lular (mínim 5/10 a la prova 1 i mínim 4/10 a la prova 2), un 40%,
i 2 proves de Genètica (mínim 4/10), un 25%
65
Proves de desenvolupament
A1
Desenvolupament de resolució de Problemes de Genètica (mínim 4/10) 25
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

2a Convocatòria:

Una prova escrita individual amb preguntes curtes (40% preguntes de Biologia Cel.lular, mínim 5/10; 25% preguntes de teoria de Genètica, mínim 4/10; i 25% resolució de problemes de Genètica, mínim 4/10). Es conservaran les notes de Pràctiques de laboratori (10%) si són superiors al 5/10.


Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tauletes i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.