Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A6 Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.
Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge