Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A6
3 3 6
Sessió Magistral
A6
15 20 35
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A6
15 5 20
Atenció personalitzada
4 4 8
 
Proves objectives de preguntes curtes
A6
1 2 3
Proves pràctiques
A6
1 2 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat