Tipus A Codi Competències Específiques
 A11 Dissenyar un pla de màrqueting en l'àmbit vitivinícola.
Tipus B Codi Competències Transversals
 CT6 Gestionar el procés d’aprenentatge i l’orientació acadèmica i professional
Tipus C Codi Competències Nuclears