Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A11 Conèixer amb precisió terminològica els conceptes bàsics de l'Economia de l'Empresa.
Analitzar i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 CT6 Aprofundir en l’autoconeixement acadèmic, laboral o professional. (Autoconeixement)
Identificar el propi procés d’aprenentatge. (Aprenentatge)
Analitzar l’entorn laboral o professional de l’àmbit d’estudi. (Entorn)
Dissenyar itineraris acadèmics i d’inserció laboral o professional. (Itineraris)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge