Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació dels diferents blocs temàtics de la assignatura
Sessió Magistral Exposició teòrica dels continguts
Seminaris Resolució de problemes, discussió d'articles divulgatius o científics, i treball en l'aula d'informàtica, sobre temes d'actualitat relacionats amb el temari.
Pràctiques a laboratoris Aplicació de tècniques de biologia molecular a mostres de vins i/o mostos.
Atenció personalitzada L’alumne pot fer les consultes que cregui convenients mitjançant cita prèvia amb el professor, o per correu electrònic.