Metodologies Competències Descripció Pes        
Seminaris
A2
A6
S'avaluaran les diferents activitats realitzades durant els seminaris, així com les tasques a realitzar fora de l'aula. 10
Pràctiques a laboratoris
A2
A6
Presentació d'un informe amb els resultats obtinguts durant el periode de pràctiques, així com una discussió dels mateixos.
15
Proves mixtes
A2
A6
Les sessions teòriques seran avaluades de manera continuada al llarg del quadrimestre en forma de proves mixtes.
1r parcial: 25%
2n parcial: 25%
3r parcial: 25%
75
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es prohibeix l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves a excepció del consentiment exprés del professor.

Segona convocatòria: els tres controls seran substituïts per una prova única, que correspon al 85 % de la nota final.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.