Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques, física, química i biologia a l'enologia
 A9 Donar resposta a problemes vitivinícoles concrets mitjançant la metodologia d'anàlisi adequada i saber interpretar els resultats
Tipus B Codi Competències Transversals
 CT3 Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d’estudi
Tipus C Codi Competències Nuclears