Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.
Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic
Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic
Saber interpretar dades i resultats experimentals
Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat
 A9 Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic
Conèixer i saber utilitzar el material del laboratori enològic
Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen
Saber interpretar dades i resultats experimentals
Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat
Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 CT3 Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la motivació per afrontar-lo. (Comprensió)
Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els coneixements propis de la disciplina. (Anàlisi)
Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema. (Creativitat)
Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista. (Innovació
Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores. (Avaluació)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge