Tema Subtema
ELS ÀCIDS DEL VI i MÈTODES D'ANÀLISI Els àcids del most i del vi: Acidesa total, acidesa volàtil i pH del vi. Determinació del pH. Determinació de l’acidesa total. Determinació de l’acidesa volàtil: Mètodes oficials i mètodes usuals. Determinació de l’àcid tartàric. Determinació enzimàtica dels àcids màlic, làctic i cítric. Determinació dels àcids màlic i làctic per cromatografia plana.
ELS GLÚCIDS DEL VI i MÈTODES D'ANÀLISI Sucres, pectines i gomes del most i del vi. Determinació dels sucres totals del most. Determinació dels sucres reductors del vi: Mètodes oficials i mètodes usuals. Determinació dels sucres per mètodes enzimàtics. Determinació de l’extracte sec.
ELS ALCOHOLS DEL VI i MÈTODES D'ANÀLISI Els alcohols del vi. Determinació del grau alcohòlic: Mètodes oficials i mètodes usuals Determinació química del l’etanol. Determinació del metanol per GC i per colorimetria. Determinació del glicerol.
ELS ADDITIUS DEL VI i MÈTODES D'ANÀLISI Antisèptics i antioxidants. Determinació del diòxid de sofre total i lliure. Càlcul del diòxid de sofre molecular. Determinació dels àcids ascòrbic i sòrbic.
ALTRES COMPOSTOS DEL VI i MÈTODES D'ANÀLISI -Matèria mineral del most i del vi. Determinació de les cendres i de l’alcalinitat de las cendres.
-Color del vi: Paràmetres cromàtics. Determinació dels polifenols totals.
-Determinació del nitrogen total i del nitrogen assimilable.