Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A1
A9
15 30 45
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
A9
CT3
12 18 30
Pràctiques a laboratoris
A1
A9
CT3
30 17 47
Fòrums de debat
A1
A9
1 5 6
Treballs
A1
A9
CT3
2 10 12
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves mixtes
A1
A9
CT3
4 0 4
Proves de desenvolupament
A1
A9
CT3
3 0 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat