Descripció
L'alumne pot fer les consultes que cregui convenients durant les hores de classe presencial i també fora d'aquestes durant l'horari del professor d'atenció als alumnes. En aquest darrer supòsit es recomana concertar hora prèvia per tal d'assegurar la disponibilitat del professor