Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
A1
A9
CT3
S'avaluarà la preparació d'aquestes així com l'execució al laboratori (idoneitat del material emprat en cada procediment, preguntes i implicació, sentit crític, temps emprat) i la llibreta de laboratori. Al final de les pràctiques caldrà presentar un informe de pràctiques que també serà avaluat 10 % lab

10% informe
Fòrums de debat
A1
A9
S'avaluarà la participació així com el nivell i importància dels comentaris Pot augmentar la nota de la tasca en la que es participi fins al 15%.
Treballs
A1
A9
CT3
S'avaluaran els continguts, fonts d'informació consultades, idoneitat i presentació de les tasques.
En cas de que la tasca estigui relacionada amb la ressolució de problemes, s'avaluarà la metòdica seguida per arribar al resultat, el propi resultat i també la capacitat crítica davant els resultats obtinguts.

Pel que fa als informes de pràctiques,s'avaluarà el fonament descrit, els càlculs, reaccions, resultats obtinguts, discussió dels mateixos i bibliografia emprada.

En tots els casos es tindrà en compte l'edició, l'ortografia i la gramàtica del text.
Les tasques comptaran un 25 % de la teoria
Els informes de pràctiques compten un 10% de la nota de pràctiques
Proves mixtes
A1
A9
CT3
S'avaluaran conceptes teòrics abordats a les classes magistrals així com càlculs bàsics treballats a les sessions de ressolució de problemes. Els controls que es realitzin (entre 4 i 5) comptaran un 75 % de la nota de la part de teoria
Proves de desenvolupament
A1
A9
CT3
Avaluació de conceptes teòrics i ressolució de problemes pràctics, tots ells relacionats amb les pràctiques del laboratori Aquest examen compta un 80% de la nota de pràctiques
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'ASSISTÈNCIA A LES PRÀCTIQUES ÉS OBLIGATÒRIA.

L'avaluació continuada constarà de treballs, controls curts, informe i treball de laboratori i examen de pràctiques.

La part de teoria compta un 60% de la nota final (75% controls i 25% tasques).

La part de pràctiques compta un 40% de la nota final (10% feina al lab, 10% informes, 80% examen)

Amb aquests percentatges s'obtindrà la nota de l'avaluació continuada que constitueix la primera convocatòria (es farà mitjana sempre i quan la mitjana de cada part sigui de 4).

Els alumnes que no hagin superat aquesta o vulguin millorar nota disposaran d'una segona convocatòria que consistirà en un examen escrit on hi haurà una part relacionada amb la part de teoria i una altra relacionada amb la part de pràctiques. Cada part comptarà un 50% de la nota i cal assolir una puntuació mínima de 4 per tal de fer mitjana amb l'altre part. En qualsevol cas, per tal d'aprovar l'assignatura cal que la mitjana d'ambdues parts sigui igual o superior a 5.

En casos excepcionals en els que no s'hagi pogut assistir a les pràctiques (i sempre de manera justificada) es podrà realitzar un examen pràctic substitutiu de l'avaluació d'aquestes.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.