Tipus A Codi Competències Específiques
 A3 Controlar el sistema productiu de la matèria primera amb criteris de qualitat i seguint els imperatius reglamentaris integrant els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears