Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3 Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge