Assignatures que en continuen el temari
ENOLOGIA GENERAL I/19224106
ANÀLISI SENSORIAL II/19224113

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
ENOLOGIA GENERAL II/19224115

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I/19224102
MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II/19224109