Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A6
A12
22 22 44
Pràctiques de camp/sortides
A6
A12
4 4 8
Pràctiques a laboratoris
A6
A12
8 8 16
Atenció personalitzada
1 1 2
 
Proves objectives de preguntes curtes
A6
A12
2 4 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat