Metodologies  ::  Proves
  (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries 5 5 10
 
Selecció/assignació del treball de fi de màster 1 0 1
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de màster 30 0 30
Pràctiques a laboratoris 200 400 600
Elaboració del treball de fi de màster 5 50 55
Presentació i defensa pública del treball de fi de màster 6 15 21
 
Treballs 5 10 15
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat