Pràctiques a laboratoris
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de màster
Selecció/assignació del treball de fi de màster
Descripció
L'alumne tindrà accés a consultar i discutir metodologies i resultats amb el seu tutor de forma individual i personalitzada. El tutor amb la periodicitat que consideri adient haurà de conversar amb l'alumne i analitzar el seu grau de compliment del objectius.